x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych
20 - 04 - 2023r.

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (np. beneficjent z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, spadkobiercy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki partnerskiej, wspólnicy spółki  jawnej) Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, a także inna osoba, której prawa dotyczą (Wnioskodawca), jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Rozporządzenia, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Wniosek można złożyć do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca - licząc od dnia otrzymania żądania.
 3. Z uwagi na liczbę żądań lub gdy żądanie ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Bank informuje  o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Wnioskodawcy, Bank niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje Wnioskodawcę o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 5. Wnioskodawca, może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (https://gbsbank.pl/zasady-rozpatrywania-wnioskow-dotyczacych-obslugi-praw-klienta-w-zakresie-danych-osobowych.html) lub w jednostkach sprzedażowych Banku. Wniosek zawiera dane adresowe, kontaktowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 6. Wnioskodawca może także złożyć wniosek w formie pisemnej, który nie jest określony w formularzu o którym mowa w ust. 5 lub w formie elektronicznej na adres: iod@gbsbank.pl
 7. Wnioskodawca może złożyć wypełniony wniosek w każdej jednostce sprzedażowej Banku lub u Inspektora Ochrony Danych. Wniosek może zostać złożony także w wersji elektronicznej i przesłany na adres: iod@gbsbank.pl
 8. Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Wnioskodawca ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klientowi oraz innej osobie, której prawa dotyczą, a która złożyła wniosek do Banku, przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 9. Bank udziela Wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie (w zależności od woli Wnioskodawcy).
 10. Bank nie pobiera opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 11. Organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem jednostki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gbsbank.pl

 

Administrator – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram