x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

24 - 06 - 2024r.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych (w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców oraz wspólników spółki cywilnej) oraz danych osobowych osób fizycznych reprezentujących naszych klientów lub kontrahentów, osób fizycznych wskazanych przez nich jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy zawartej między nami, a naszymi klientami lub kontrahentami.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) wykonując obowiązek informacyjny informujemy, że:

 

1.              Administrator danych osobowych.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 2, 74-320 Barlinek jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”). Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

 

2.              Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a)              pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl,

b)              za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: https://gbsbank.pl/kontakt/,

c)              za pomocą usługi e-doręczenia: AE:PL-64323-16201-AVURD-20,

d)              pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

3.              Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane:

Dane osób będących jednoosobowymi przedsiębiorcami lub wspólnikami spółki cywilnej:

a)   wykonania zawartej umowy, tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby jej wykonania lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)   wykonanie przez Administratora obowiązków prawnie na nim ciążących, wynikających z m.in z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)  w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)  jeśli wyrazi Pani / Pan na to zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłki informacji o naszej ofercie i aktywności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 

Dane członków personelu naszych klientów lub kontrahentów:

Jeśli jest Pani / Pan osobą uprawnioną do reprezentacji naszego klienta lub kontrahenta, np. jako członek zarządu lub pełnomocnik, lub jeśli jest Pani / Pan zatrudniona/y u naszego klienta / kontrahenta np. na podstawie umowy o pracę, umowy B2B lub innej podstawie lub został/a Pani / Pan wskazana/y jako osoba kontaktowa, możemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

a)   zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez nas bezpośrednio z danym klientem
/kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje lub dla którego pracuje/świadczy usługi lub utrzymywania kontaktu z tym podmiotem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

b)   jeśli wyrazi Pani / Pan na to zgodę – w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłki informacji o naszej ofercie i aktywności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

c)    ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, statystyk i raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d)   w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 

4.              Kategorie przetwarzanych danych / Źródło danych

Możemy przetwarzać w szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, dane kontaktowe (mail lub telefon), informacja o naszym kliencie / kontrahencie, którego Pani / Pan reprezentuje. W przypadku danych naszych kontrahentów (jednoosobowych przedsiębiorców lub wspólników spółki cywilnej, możemy dodatkowo przetwarzać informację o firmie, numerze NIP, REGON, czy adresie prowadzonej działalności.

 

Pani / Pana dane mogliśmy otrzymać bezpośrednio od Pani / Pana, od naszego klienta lub kontrahenta
(w przypadku danych członków personelu) lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak np. rejestry przedsiębiorców CEIDG, REGON, KRS i inne. 

 

5.              Okres przechowywania danych.

1)       Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, nie dłużej niż  5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania związany z obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem roszczeń lub istniejącym przepisem prawa.

2)       W przypadku danych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały pobrane, nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym mowa współpracy zawarta między nami, a naszym klientem lub kontrahentem którego Pani / Pan reprezentuje lub dla którego pracuje / świadczy usługi została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania związany z obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem roszczeń lub istniejącym przepisem prawa. 

3)       W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

6.              Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

a)     podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora  m.in. kancelarie prawne, firmy doradcze, świadczące usługi IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje marketingowe;

b)     podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;

c)      biura informacji gospodarczych lub Biuro Informacji Kredytowej S.A. (w przypadku przekazywania informacji dotyczących podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje).

 

7.              Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

c)      prawo do usunięcia danych;

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)      prawo do przenoszenia danych;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

8.              Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zawsze jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wobec profilowania i marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu.

 

9.              Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Bank nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania na podstawie uzyskanych danych osobowych.

 

10.           Przekazanie danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane osobowe w niektórych przypadkach mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Podstawą przekazania danych osobowych mogą być w szczególności standardowe klauzule umowne lub decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (tzn. decyzja adekwatnościowa).

 

11.           Obowiązek podania danych

Nie ma Pani / Pan obowiązku podawania danych, jednak ich podanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji łączącego nas stosunku prawnego. W przypadku danych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów, podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy łączącej nas z klientem / kontrahentem dla którego Pani / Pan pracuje lub świadczy usługi. 

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

 

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej