x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
30 - 03 - 2023r.

W nawiązaniu do łączącego nas stosunku prawnego związanego z realizacją zawartych umów, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz pozyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę oraz osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) wykonując obowiązek informacyjny informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, z siedzibą w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek. Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania zawartej umowy, tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby jej wykonania lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

b) wykonanie przez Administratora obowiązków prawnie na nim ciążących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”) wynikających z mi.in z przepisów podatkowych;

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);

d) w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).

4) odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

a) Osoby upoważnione przez Administratora;

b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in.kancelarie prawne, firmy doradcze, świadczące usługi IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje marketingowe;

c) Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, nie dłużej niż  5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania związany
z obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem roszczeń lub istniejącym przepisem prawa.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

7) Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8) Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

9) Osoby, których dane dotyczą mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10) Podanie danych osobowych było niezbędne do prawidłowej realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

11) Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu „RODO” na podstawie uzyskanych danych osobowych.

 

W przypadku udostępnienia przez Państwa do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku prosi o poinformowanie tych osób:

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, które zostały przekazane do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku;

b) o tym, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku jest administratorem danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;

c) o tym, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku otrzymał dane osobowe od Państwa, w związku z wzajemnym wykonywaniem zobowiązań.

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram