x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x

RODO

14 - 02 - 2024r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1.         Administrator danych osobowych.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 2 74-320 Barlinek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”). Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

 

2.         Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

3.         Cele i podstawy przetwarzania.

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 

1)     w celu wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem (realizacją) umowy z Bankiem orazw związku z podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2)     w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przygotowania przez Bank Formularzainformacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionyminteresie (art.6 ust. 1 lit f RODO) w terminie do 3 lat od wydania decyzji negatywnej, z uwagi na obronę przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi;

3)       w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozpatrywania reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

4)       w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowychrezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymipaństwami [Euro – Fatca] w związku z zawartą umową, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5)     w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstww celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przednadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7)     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)     w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Panazainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9)     w celu przedstawienia Pani/Panu przez Administratora oferty lub zindywidualizowanej propozycji usługi bankowej w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie, a także w celurozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę świadczoną przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO);

10)   w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientówz produktów i usług w związku z zawartą umową  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11)   w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb – wtrakcie obowiązywania umowy , podstawa z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

12)   w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, –po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

13)   w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tymdobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów - w trakcie obowiązywania umowy(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

14)   w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tymdobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów - po rozwiązaniu, wygaśnięciu lubodstąpieniu od umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

15)   w celu korespondencji, kontaktu z wykorzystaniem trwałego nośnika (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

16)   w celu świadczenia usług obsługi klientów banku przez ITCARD w imieniu i na rzecz Banku w serwisie telefonicznym, faksowym i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) Banku (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b, f RODO).

 

4.         Kategorie przetwarzanych danych.

 

W zależności od relacji łączących Panią/Pana z Bankiem, w ramach prowadzonej działalności, Bank może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres korespondencyjny),
 3. dane indentyfikacyjne (nr. dowodu osobistego, PESEL),
 4. dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
 5. dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów),
 6. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
 7. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 8. dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposób ich wykorzystania),
 9. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panią/Panem komunikacji),
 10. dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa
  i dowodowych),
 11. dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych, majątkowych i kapitałowych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci),
 12. dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. z CEIDG, BIK),
 13. dane techniczne (np. dane urządzenia, na który Pani/Pan korzysta z aplikacji mobilnej),
 14. dane historii przeglądania.

5.         Prawo do sprzeciwu.

1)         W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zawsze jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wobec profilowania i marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu.

2)         W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji
i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją                          i marketingiem.

 

6.         Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

 

1) w związku z wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy – przez okres, na jaki umowa została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,

 

2) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i/lub wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Bank,

 

3) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług w trakcie trwania umowy - do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

 

4) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

 

5) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

6) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń,

 

7) w zakresie świadczenia usług obsługi klientów banku przez ITCARD w imieniu i na rzecz Banku w serwisie telefonicznym, faksowym i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) Banku - przez okres, na jaki została zawarta umowa, a po tym czasie – przez okres niezbędny  w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

 

7.         Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu wykonywania czynności bankowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane bankom, instytucjom kredytowym i innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także dostawcy usług lub podmioty przetwarzające dane w imieniu i na rzecz Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 

8.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

1)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)         prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)         prawo usunięcia danych,

4)         prawo ograniczenia przetwarzania danych;

5)         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz profilowania w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług Banku;

6)         prawo przenoszenia danych;

7)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

1)       dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,

2)       w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana w przypadku nieskorzystania z tej oferty),

3)       w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

 

10.      Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego.

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

11.      Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych;  w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy oraz rozpatrzenia wniosku o udostępnienie danego produktu.

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej