x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
RODO
30 - 03 - 2023r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1.         Administrator danych osobowych.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 2 74-320 Barlinek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”). Dane kontaktowe: tel.: (95) 222 33 00, e-mail: bank@gbsbank.pl

 

2.         Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@gbsbank.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

3.         Cele i podstawy przetwarzania.

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 

1)     w celu wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem (realizacją) umowy z Bankiem orazw związku z podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2)     w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przygotowania przez Bank Formularzainformacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionyminteresie (art.6 ust. 1 lit f RODO) w terminie do 3 lat od wydania decyzji negatywnej, z uwagi na obronę przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi;

3)       w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozpatrywania reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

4)       w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowychrezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymipaństwami [Euro – Fatca] w związku z zawartą umową, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5)     w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstww celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przednadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7)     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)     w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Panazainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9)     w celu przedstawienia Pani/Panu przez Administratora oferty lub zindywidualizowanej propozycji usługi bankowej w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie, a także w celurozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę świadczoną przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO);

10)   w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientówz produktów i usług w związku z zawartą umową  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11)   w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb – wtrakcie obowiązywania umowy , podstawa z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

12)   w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, –po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

13)   w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tymdobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów - w trakcie obowiązywania umowy(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

14)   w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tymdobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów - po rozwiązaniu, wygaśnięciu lubodstąpieniu od umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

15)   w celu korespondencji, kontaktu z wykorzystaniem trwałego nośnika (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

16)   w celu świadczenia usług obsługi klientów banku przez ITCARD w imieniu i na rzecz Banku w serwisie telefonicznym, faksowym i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) Banku (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b, f RODO).

 

4.         Kategorie przetwarzanych danych.

 

W zależności od relacji łączących Panią/Pana z Bankiem, w ramach prowadzonej działalności, Bank może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres korespondencyjny),
 3. dane indentyfikacyjne (nr. dowodu osobistego, PESEL),
 4. dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
 5. dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów),
 6. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
 7. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 8. dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposób ich wykorzystania),
 9. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panią/Panem komunikacji),
 10. dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa
  i dowodowych),
 11. dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych, majątkowych i kapitałowych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci),
 12. dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. z CEIDG, BIK),
 13. dane techniczne (np. dane urządzenia, na który Pani/Pan korzysta z aplikacji mobilnej),
 14. dane historii przeglądania.

5.         Prawo do sprzeciwu.

1)         W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zawsze jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wobec profilowania i marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu.

2)         W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji
i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją                          i marketingiem.

 

6.         Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

 

1) w związku z wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy – przez okres, na jaki umowa została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,

 

2) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i/lub wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Bank,

 

3) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług w trakcie trwania umowy - do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

 

4) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

 

5) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

6) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń,

 

7) w zakresie świadczenia usług obsługi klientów banku przez ITCARD w imieniu i na rzecz Banku w serwisie telefonicznym, faksowym i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) Banku - przez okres, na jaki została zawarta umowa, a po tym czasie – przez okres niezbędny  w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

 

7.         Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu wykonywania czynności bankowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane bankom, instytucjom kredytowym i innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także dostawcy usług lub podmioty przetwarzające dane w imieniu i na rzecz Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 

8.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

1)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)         prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)         prawo usunięcia danych,

4)         prawo ograniczenia przetwarzania danych;

5)         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz profilowania w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług Banku;

6)         prawo przenoszenia danych;

7)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

1)       dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,

2)       w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana w przypadku nieskorzystania z tej oferty),

3)       w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

 

10.      Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego.

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

11.      Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych;  w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy oraz rozpatrzenia wniosku o udostępnienie danego produktu.

 

Administrator - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Dołącz do nas