x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Sprawdź blog
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przed­siębiorców działających przed 1 lute-go 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wy­nagrodzenia), którzy opłacają skład­ki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społecz­ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsię­biorca, jak i pracujące dla niego oso­by zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecz­nych w okresie zwolnienia ze składek.

 

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macie­rzyństwa, jeżeli byli objęci dobrowol­nym ubezpieczeniem chorobowym na 1 lutego 2020 r.

 

Ze zwolnienia ze składek nie sko­rzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wy­nika to z regulacji UE.

 

Przykład 1

Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym za­trudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracow­ników oraz 2 osoby na umowę zlece­nia. Prowadzi działalność od listopa­da 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłaca­nia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. Musi składać dokumenty rozliczenio­we  do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły i robi to zawsze w terminie.

Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwie­cień i maj 2020 r., ponieważ zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lu­tego 2020 r. oraz na dzień 29 lute-go 2020 r. do ubezpieczeń zgłaszała 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastą­pi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

 

Przykład 2

Pan Michał prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się coachin­giem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie wystąpień publicznych. Prowadzi jednoosobo­wo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opła­ca od najniższej podstawy. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysoko­ści 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przy­chody wyniosły 10 tys. zł. Pan Mi­chał nie znajdował się w trudnej sy­tuacji 31 grudnia 2019 r. Pan Michał 20 czerwca 2020 r. złoży e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. Pan Michał ma prawo do zwolnie­nia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., ponieważ:

zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,

jego przychody w kwietniu (pierwszy miesiąc, za jaki wnioskuje o zwolnie­nie z opłacania składek) były niższe niż 15 681 zł.

 

Nie musi składać dokumentów roz­liczeniowych, bo jest zwolniony z obo­wiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnopraw­ne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadcze­nie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługu­je w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Aby uzyskać świadcze­nie, przychód w miesiącu poprzedza­jącym miesiąc złożenia wniosku nie nie może przekraczać 300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

 

Przykład 1

Pan Maciej jest kelnerem w kawiar­ni. Pracuje na podstawie umowy zle­cenia zawartej od 10 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. Z umowy zlece­nia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 mar­ca 2020 r. kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Macieja z umowy zle­cenia wyniósł 600 zł. Na wniosek pana Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świad­czenie postojowe.

Pan Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wy­sokości 2080 zł, bo spełnia następują­ce warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę),
 • umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
 • właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpie­niem COVID-19,
 • w marcu wynagrodzenie pana Ma­cieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

 

Przykład 2

Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 28 stycznia 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny. Zgodnie z umo­wą, po odbiorze filmu otrzyma wyna­grodzenie w wysokości 14 000 zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne za­mawiający odstąpił od umowy 15 mar­ca 2020 r. Pan Olaf wystąpił do zama­wiającego i ten złożył 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Olaf otrzyma świadczenie po­stojowe za kwiecień 2020 r. w wyso­kości 2080 zł, bo:

 • umowa o dzieło została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
 • określone w umowie wynagrodze­nie jest wyższe od 1300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku).

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Żeby uzyskać to świadczenie, przychód w miesiącu po­przedzającym miesiąc złożenia wnio­sku nie może przekraczać 300% prze­ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku). Poza tym rozpoczę­cie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. Przychód w miesią­cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także sa­mozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia z poprzednie­go kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emery­turach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy ko­rzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wy­sokości 1300 zł.

 

Przykład 1

Pan Adam prowadzi zakład szewski od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza we-dług karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze wzglę­du na zagrożenie epidemiczne w mar­cu miał mniej klientów. Złożył 1 kwiet­nia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Pan Adam spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozlicza podatek według karty po­datkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT,

więc przysługuje mu świadczenie po­stojowe w wysokości 1300 zł.

 

Przykład 2

Pani Krystyna prowadzi wyłącznie za­kład fryzjerski. Prowadzi go od listopa­da 2019 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne już w lutym 2020 r. wi­zyty odwołało 25% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie po­stojowe. W lutym 2020 r. jej przychody wy­niosły 5000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%. Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Pani Krystyna spełnia warunki:

 • podlega ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wyna­grodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Z ulgi może skorzystać każdy płatnik składek. Dotyczy składek za przed­siębiorcę i pracujące dla niego oso­by. Nie ma znaczenia od kiedy płat­nik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrud­nieni. Ulga dotyczy składek od stycz­nia 2020 r. Dzięki uldze można opła­cić składki do ZUS w dłuższym cza­sie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie po­niesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po termi­nie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

Przykład 1

Pani Grażyna prowadzi duży zakład kosmetyczny. Ze względu na zagro­żenie epidemiczne już w lutym wizy­ty odwołało 35% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Pani Grażyna nie mia­ła środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. Złoży­ła e-wniosek 8 kwietnia 2020 r. o roz­łożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. (łącznie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę na­leżności może rozpocząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ra­tach. Pani Grażyna może uzyskać zgo­dę na układ ratalny obejmujący skład­ki za styczeń i luty wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień złoże­nia wniosku (8 kwietnia 2020 r.) oraz za marzec (wniosek złożony przed ter­minem płatności, więc bez odsetek za zwłokę). Do układu ratalnego nie bę­dzie naliczona opłata prolongacyjna.

 

Przykład 2

Pan Michał złożył 19 marca 2020 r. e-wniosek o odroczenie terminu płat­ności składek za luty, marzec i kwie­cień 2020 r. w trybie uproszczonym. Zakład pozytywnie rozpatrzył wnio­sek i odroczył składki odpowiednio o 3 miesiące. ZUS powiadomił płatni­ka o przygotowanym aneksie, w któ­rym zniesiona została opłata prolon­gacyjna. Płatnik składek zwrócił się z e-wnioskiem o dodatkową zmianę warunków odroczenia terminu płat­ności, wydłużając spłatę składek o dodatkowy miesiąc.

 

Pan Michał ma możliwość anek­sowania umowy o odroczeniu termi­nu płatności składek za luty, marzec i kwiecień poprzez wydłużenie terminu zapłaty każdej składki odpowied­nio do 4 miesięcy, bez opłaty prolon­gacyjnej.

 

Przykład 3

Sieć hoteli zatrudniająca 256 pracow­ników w związku z wprowadzony­mi ograniczeniami w przemieszczaniu osób ze względu na zagrożenie epi­demiczne odnotowała straty w marcu i kwietniu 2020 r. Na 31 grudnia 2019 r. sieć miała niewielkie zadłużenie za okres 4 mie­sięcy i negocjuje warunki spłaty zadłu­żenia.


W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykry­zysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opła­cania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie po­stojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zama­wiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie posto­jowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatno­ści lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolon­gacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostęp­ne online – na Platformie Usług Elek­tronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć:

 • przez internet na PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kon­taktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypeł­nieniem wniosku, można liczyć na po­moc pracowników ZUS. Można kon­taktować się z nimi telefonicznie.

Do dyspozycji klientów są:

 • specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–15:
 • nr telefonu 22 290 87 01

– obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji,

– obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z za­mknięciem żłobka, klubu dzie­cięcego, przedszkola, szkoły,

 • nr telefonu 22 290 87 02; nr tele­fonu 22 290 87 03– obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,
 • ogólnopolska infolinia pod nume­rem telefonu 22 560 16 00 dostęp­na w dni robocze (pn.–pt.) w godzi­nach 7–18.

 

Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej), należy wybrać odpo­wiedni temat rozmowy:

1 − Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,

2 – Renty i emerytury,

3 – Zasiłki,

4 – Informacje dla ubezpieczonych,

5 – Informacje dla płatników,

7 – Wsparcie dla przedsiębiorców,

9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji.


Ostatnio dodane
Prace serwisowe
20 - 06 - 24
Aktualności
Prace serwisowe
Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w zakresie systemów informatycznych, w dniach 21-24 czerwca br., dostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony.
Zmiany w Taryfach opłat i prowizji w GBSBanku
19 - 06 - 24
Aktualności
Zmiany w Taryfach opłat i prowizji w GBSBanku
Uprzejmie informujemy, że GBSBank wprowadza zmiany w Taryfach opłat i prowizji w GBSBanku.
Kasa – Pierwsza Klasa. Szybki konkurs dla uczniów trwa!
19 - 06 - 24
Aktualności
Kasa – Pierwsza Klasa. Szybki konkurs dla...
Jesteś uczniem 7-8 klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej? Twoja wiedza z zakresu ekonomii i finansów zaskakuje nawet dorosłych? Weź udział w konkursie i wygraj bon podarunkowy do...
Seminarium dla seniorów. Jak nie dać się okraść w sieci.
12 - 06 - 24
Aktualności
Seminarium dla seniorów. Jak nie dać się...
Wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie nigdy za wiele! Dlatego już po raz kolejny zapraszamy seniorów i ich opiekunów na webinarium Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poświęcone zagadnieniom...
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej