x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Rada Nadzorcza Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

 

I. Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie w szczególności:

 

 1. Reprezentowanie Banku i prowadzenie spraw Banku w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, w szczególności Regulaminem pracy Zarządu,
 2. Bezpośredni nadzór nad ryzykami istotnymi,
 3. Bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Banku, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.

II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku:

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2)  posiada wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo;
  3)  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w instytucjach finansowych w tym posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarzadzaniu instytucjami finansowymi,
  4)  osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
  5)  nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
  6)  daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,
  7)  nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,
  8) jest członkiem Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku lub złoży deklaracje przystąpienia do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nie później niż w dniu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu
  9)  znajomość regulacji bankowych, w tym regulacji dotyczących banków spółdzielczych.
 2. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:
  1) co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej,
  2)  znajomość zasad funkcjonowania Prawa Spółdzielczego,
  3)  co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych.

III. Zgłoszenie każdego z kandydatów powinno zawierać:

1) Pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
2) Podpisane przez kandydata CV zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza,

4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści:” niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

5)  podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem w tym adres, numer telefonu, e-mail,

6)  oświadczenie kandydata o:

a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)  ukończeniu studiów wyższych wraz informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,

c)  posiadaniu co najmniej 5 letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych,

d) posiadania  co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej( jeśli występuje)

e)  posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w nadzorowaniu ryzyk istotnych (jeśli występuje)

f)  nieprowadzeniu  wobec kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

g)  niepodleganiu określonym przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,

h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego (zapis poniżej zawarty na końcu strony),

i)  zgodności kopii dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem w ramach konkursu z oryginałami

 

IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. 8.00 do 15.00 osobiście do Pani Magdaleny Węgrzynowskiej Kierownika Zespołu Zgodności w terminie do dnia 03.08.2020r. do godz.12.00 lub na adres Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa GBS Bank-NIE OTWIERAĆ przed dniem 03.08.2020r.”. Koperty otrzymane pocztą sekretariat przekazuje do Pani Magdaleny Węgrzynowskiej niezwłocznie w dniu otrzymania. Zgłoszenia które wpłyną do Banku po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 04.08.2020r.
 5. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 06.08.2020r lub 07.08.2020r, o którym to terminie zostanie kandydat powiadomiony.
 6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:
  1)  kompetencje w zakresie pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia
  2)  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu GBS Bank
 7. Niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu. W uzasadnionym przypadku termin rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa może zmienić jednak nie później niż 07.08.2020r.
 8. Komisja Konkursowa powiadomi kandydatów o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.
 9. Wybrany kandydat powinien pozostać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte tym postępowaniem i umożliwia Komisji powołanie kolejnego kandydata, najwyżej ocenianego.
 10. Wybrany kandydat powinien spełniać wymogi wynikające z Polityki Odpowiedniości obowiązującej w GBS Banku. W momencie powołania na stanowisko Prezesa będzie zobowiązany do sporządzenia arkusza Informacyjnego do indywidualnej oceny członka zarządu banku.
 11. Bank nie zwraca kandydatom żadnych kosztów, związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 12. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej podjętej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek.


 


 

 

Ostatnio dodane
Kredyt preferencyjny na skup produktów – linia S.
22 - 09 - 23
Aktualności
Kredyt preferencyjny na skup produktów –...
informujemy, że dokonaliśmy zmiany w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych w GBSBanku” oraz w „Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w...
Twoja opinia jest dla nas ważna!
20 - 09 - 23
Aktualności
Twoja opinia jest dla nas ważna!
Dlatego ruszamy z nową ankietą dotyczącą oceny satysfakcji klientów naszego banku.
Bezpieczny dom? Na maksa! Z ubezpieczeniem Dom Max od Interrisk
20 - 09 - 23
Promocje i akcje marketingowe
Bezpieczny dom? Na maksa! Z ubezpieczeniem...
Interrisk podkręca swoje ubezpieczenia domów i mieszkań, dzięki czemu Wasze wymarzone M może być jeszcze lepszym miejscem do życia. Co się zmieniło? Czytaj dalej!
Spotkanie Tytanów Biznesu. GBSBank partnerem wydarzenia w Dębnie
18 - 09 - 23
Blog
Spotkanie Tytanów Biznesu. GBSBank partnerem...
Oddział Północnej Izby Gospodarczej w Dębnie 23 września 2023 roku planuje organizację uroczystej Gali Dębieńskich Tytanów Biznesu – wraz z nimi wyróżniamy najlepszych!
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram