x
Formularz kontaktowyx
Zamów kontaktWeź  eKredyt
bez wychodzenia z domu

x
Co nowego

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Rada Nadzorcza Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

 

I. Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie w szczególności:

 

 1. Reprezentowanie Banku i prowadzenie spraw Banku w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, w szczególności Regulaminem pracy Zarządu,
 2. Bezpośredni nadzór nad ryzykami istotnymi,
 3. Bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Banku, zgodnie z uzgodnionym podziałem kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.

II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku:

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2)  posiada wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo;
  3)  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w instytucjach finansowych w tym posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarzadzaniu instytucjami finansowymi,
  4)  osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
  5)  nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
  6)  daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,
  7)  nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,
  8) jest członkiem Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku lub złoży deklaracje przystąpienia do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nie później niż w dniu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu
  9)  znajomość regulacji bankowych, w tym regulacji dotyczących banków spółdzielczych.
 2. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:
  1) co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej,
  2)  znajomość zasad funkcjonowania Prawa Spółdzielczego,
  3)  co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych.

III. Zgłoszenie każdego z kandydatów powinno zawierać:

1) Pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
2) Podpisane przez kandydata CV zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza,

4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści:” niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

5)  podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem w tym adres, numer telefonu, e-mail,

6)  oświadczenie kandydata o:

a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)  ukończeniu studiów wyższych wraz informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,

c)  posiadaniu co najmniej 5 letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych,

d) posiadania  co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej( jeśli występuje)

e)  posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w nadzorowaniu ryzyk istotnych (jeśli występuje)

f)  nieprowadzeniu  wobec kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego,

g)  niepodleganiu określonym przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,

h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego (zapis poniżej zawarty na końcu strony),

i)  zgodności kopii dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem w ramach konkursu z oryginałami

 

IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.

 

V. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. 8.00 do 15.00 osobiście do Pani Magdaleny Węgrzynowskiej Kierownika Zespołu Zgodności w terminie do dnia 03.08.2020r. do godz.12.00 lub na adres Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa GBS Bank-NIE OTWIERAĆ przed dniem 03.08.2020r.”. Koperty otrzymane pocztą sekretariat przekazuje do Pani Magdaleny Węgrzynowskiej niezwłocznie w dniu otrzymania. Zgłoszenia które wpłyną do Banku po upływie wyżej wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 04.08.2020r.
 5. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 06.08.2020r lub 07.08.2020r, o którym to terminie zostanie kandydat powiadomiony.
 6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:
  1)  kompetencje w zakresie pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia
  2)  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu GBS Bank
 7. Niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu. W uzasadnionym przypadku termin rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa może zmienić jednak nie później niż 07.08.2020r.
 8. Komisja Konkursowa powiadomi kandydatów o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.
 9. Wybrany kandydat powinien pozostać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte tym postępowaniem i umożliwia Komisji powołanie kolejnego kandydata, najwyżej ocenianego.
 10. Wybrany kandydat powinien spełniać wymogi wynikające z Polityki Odpowiedniości obowiązującej w GBS Banku. W momencie powołania na stanowisko Prezesa będzie zobowiązany do sporządzenia arkusza Informacyjnego do indywidualnej oceny członka zarządu banku.
 11. Bank nie zwraca kandydatom żadnych kosztów, związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 12. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej podjętej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek.


 


 

 

Ostatnio dodane
Prace serwisowe
12 - 07 - 24
Aktualności
Prace serwisowe
Uprzejmie informujemy o planowanych pracach technologiczno-serwisowych.
Banki z Grupy BPS nagrodzone! Najlepsze Banki Kredytu Technologicznego.
10 - 07 - 24
Nagrody
Banki z Grupy BPS nagrodzone! Najlepsze Banki...
Związek Banków Polskich oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wskazały Liderów Finansowania Innowacji. Wśród nich znalazły się również banki z Grupy BPS!
Wyciekły dane konsumentów. Uważaj na oszustów!
09 - 07 - 24
Aktualności, Blog
Wyciekły dane konsumentów. Uważaj na oszustów...
Jeden z największych sklepów meblowych w Polsce właśnie ogłosił, że padł ofiarą ataku hakerskiego. Wykradziono dane klientów, które mogą zostać wykorzystane do wyłudzeń. Ostrzegamy!
Extra 400 GB – doładuj się i włącz Pakiet GB za zgody
09 - 07 - 24
Promocje i akcje marketingowe
Extra 400 GB – doładuj się i włącz...
Doładuj się i włącz extra Pakiet GB za zgody! Będziesz na bieżąco z promocjami od Plus na kartę.
Dołącz do nas
Facebook
Linkedin
Instagram
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej